Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Skorpió

SKORPIÓAz állatöv 8. jegye a Skorpió. A Nap október 24,-november 22,között halad keresztül ezen a jegyen.

A Skorpió jegy uralkodó bolygója a Mars és a Plútó. Az asztrológusok véleménye megoszlik afelõl, hogy az 1930-ban felfedezett Plútót a Skorpió jegy társuralkodójának tekintsék-e avagy sem. Többségében hajlanak arra, hogy igen. Mindenesetre a Plútó-tulajdonságok és a Skorpió jegy tulajdonságai sok hasonlóságot mutatnak.

A Plútó jelképezi: a születés-halál, a megszületés és megújulás örök körforgását, valamint a mélyreható, kirobbanó erõt, a rejtélyes dolgokkal való foglalkozást.

A Skorpió negatív töltésû, stabil minõségu víz-jegy.

A víz-jegyekre jellemzõ érzelmi beállítottság: érzékenység, alkalmazkodóképesség, intuíció, a szétfolyásra való hajlam a Skorpió személyben párosul a fix elem tulajdonságaival: a szilárd kitartással és a határozottsággal. Mivel a víz ingadozó és labilis, ezért van az, hogy a Skorpió ember lelke mélyén harcban áll egymással a két ellentétes irányzat miatt. A negatív töltés a külvilág benyomásaira való befogadóképességet jelenti. A pozitív töltésû Mars-uralkodó viszont a kifelé hatásra törekszik. Így ez a két hatás is belsõ feszültségforrásként hat. A negatív tulajdonság leginkább a jellem mélységében és az erõ tartalékolásában jelentkezik.

A Skorpiót sas szimbólummal is ábrázolják. Mindenesetre a két jelképbõl több következtetés is levonható a Skorpió-jellem igazi jelentésére vonatkozóan. A Skorpió titkos helyeken szeret rejtõzködni. Áldozatára akkor lövelli ki mérges fullánkját, mikor az a legkevésbé várná. A sasmadár igazi otthona a magasabb szféra, melyet meghódítva kedvére szárnyalhat.

A hangsúlyozottan Skorpió személyiség

Mi is történhet, mikor a tûz a vízzel találkozik egy személyen belül?
Megindul a harc a bensõben a lélek mélyén. Mindkét hatás elementáris, s mivel a két elem keveredni nem képes, hol az egyik, hol a másik kerekedik felül, szélsõségek közt rángatva lelket-testet. A vulkán kirobbanó ereje s a tenger mélysége lakozik a Skorpió emberben. A tüzes marsikus energia és akarat az érzelmi beállítottságot, szenvedélyessé teszi. Hatalmas energiával képes küzdeni egy számára érzelmileg fontos ügyért. Önfeláldozásra is képes a szeretett személyért.

Céljai élete során változhatnak, de a célokat megvalósító hajtóerõ nem. Szívós, kitartó akarattal, kiváló szellemi, értelmi adottságaival képes megvalósítani önérdekeit. Ezt azonban nem lenne helyes összetéveszteni az önzéssel. Képes rá, hogy uralja önmagát, s így közvetve uralja a helyzeteket s a gyengébb erejû embereket. A földi dolgoktól való elszakadás vágya, s a test vágyai közt vívódik lelke. Elmondható a Skorpió-szülöttekrõl, hogy olyan, mintha egy forró vulkánt- Mars és Plútó hatása- egy jégpáncél venne körül: a stabil víz és jég. A látszólag hûvös, tartózkodó magatartás azonban csak védekezés, hisz érzelmeiben oly könnyen sebezhetõ az ember. Hajtja a rejtett, titokzatos dolgok megismerésének vágya. Figyelmét az egyik legtitokzatosabb valóság- a lélek felé fordítja. Ahogy fokozatosan feltárulnak elõtte saját lelke pozitívumai és negatívumai, hatni akarása önnevelést, önfejlesztést eredményez. Újból és újból megméri, keresi, kutatja önmagát. S aki keres, az talál is. Óhatatlanul szembetalálja magát sötét felebarátjával, árnyékszemélyiségével meg nem élt vágyainak, illetve nem élhetõ vágyainak megszemélyesítõjével, s fellángol a harc a fény és a sötét között. Ez az intenzív belsõ élet megkívánja az egyedüllétet, a csendet. A csend mintegy alapot nyújt a meditációnak, s ugyanakkor lehetõség a belsõ hang meghallására is. E jegy szülötte intuitív, képes arra, hogy elõre megérezzen eseményeket. Belülrõl inspirálja valami, hogy a dolgok mélyére nézzen, s a véges mögött keresse a végtelent, az anyag mögött a szellemet, az ember titkát- a lét titkát. Sok Skorpió ember fordul érdeklõdéssel a misztikum felé. Szívesen kutatja a másik ember lelkének titkait, de a saját titkát nem osztja meg másokkal. Igazi érzéseit is legszívesebben eltitkolja. Ez visszavezethetõ a víz-jegyek érzékenységére. A félelme a sérüléstõl támadva védekezõ magatartáshoz vezethet. A rajta esett sérelmet nem egykönnyen felejti el, s a megbocsátásig hosszú az út, mely komoly önlegyõzést kíván. A szócsatákban különösen otthon érzi magát. Sokszor észre sem veszi, hogy csíp, szúr és vág. A születés és a hall körforgását a saját testében az alvás és ébrenlét váltakozásaiban éli át. Testi-lelki regenerálódását a mély alvás segíti elõ. A reggeli eszmélõdés után fokozatosan veti bele magát a munkába egy ráhangolási idõ után, s nem szívesen veszi, ha kizökkentik saját ritmusából. A saját útján szeret járni, a kényszert nem bírja, nem tûri. Igényli az elismerõ szavakat, a dicséretet, a hízelgést is kedveli, de átlát az üres hízelgõ szavakon, s a hízelgõt nem tiszteli.

Gyermekkorban:
Érzelmekkel teli lelkét gyakran tépázzák viharok. Ha akaratát nem tudja érvényesíteni, dühkitörésekkel reagál. Hogy energiáit felhasználhassa, tevékenységre kell fogni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy itt emocionális energiáról van szó, ezért ennek levezetése is érzelmi csatornákon keresztül történhet: emberekre van szüksége, akiket szerethet, s hogy érzelmeit festményekkel, költeményekkel fejezhesse ki. A legtöbbet akkor adja a szülõ, ha rávezeti: "a legmagasabbat szeresse, amikor meglátja azt" .

Szerelem:
A Skorpió ember számára a szerelem nem könnyû kaland, hanem felkavaró, felrázó élmény. Érzelmei mélységénél fogva a szerelmet mint misztériumot éli meg. Fontos szerepet játszik mind az érzelmi, mind a testi oldal. A jel kettõssége az erotikában is megmutatkozik, mert vagy leesik a mélységbe, vagy pedig éteri magasságokba emelkedve olvad fel benne. Szexualitása lángolóan szenvedélyes. A magasrendû Skorpió szenvedélyeit könnyen tudja kiélni alkotásaiban. Ilyenkor csodálatos teremtõ erõvel, alkotó-képességgel dolgozik. A Skorpió nõ erõs, kemény karakter, akit a szerelem és a család mellett hajt a munkában való elõrejutás vágya is.

Életmód-munka-szabadidõ tevékenység:

Szívesen tevékenykedik gyógyító célokért. Vágya az átformálás. Szárnyakat akar adni azoknak, akiket testi-lelki betegség tart fogva. A lelki betegségek gyógyításában mint pszichológus segíti a pácienst, hogy felszínre hozzon tudatalattijából és megszüntessen sok mindent, amit elfojtott. Mint orvos -inkább sebész. is kiváló lehet. Hajlama, hogy rejtett dolgok után kutasson, arra ösztönzi, hogy a tudomány, az ipar, a lelki élet területén tegyen felfedezéseket. Sokoldalú, kitartó, termékeny munkaerõ. A Skorpió mint a víz-jegyûek általában, vonzódik a mûvészetekhez. Irodalom terén leginkább a romantikus irodalom, a költészet ragadja meg. Szabad idejében szívesen hallgat zenét. Kedveli az aktív sportokat. Örömét leli minden elfoglaltságban, ami a tengerhez, vízhez kapcsolódik. Betegség terén az ivarszervek igényelnek nagyobb törõdést a betegség megelõzésében. Természetes hajlamainak gátlását okozza, ha túlságosan "földhözragadt" életre kényszerítik.

A Skorpió-tulajdonságok eltúlzása vagy torzulása olyan szenvedélyeket jelent, melyeket nem lehet eltéríteni. A mélyen parázsló harag, a szeretet gyûlöletbe fordulása, a szerelmi féltékenység katasztrófához vezethet. A túlzásba vitt titkolózás eredménye a keserû félreértés. Az elfojtott vágyak, amelyeket csak a tudatalattiban hatnak, egyszer csak kitörnek. Az alacsonyrendû Skorpió vágyai túlzott kiélésével betegíti meg magát. Erejének és akaratának érvényesítése a másik igényeinek figyelmen kívül hagyásával az erõszakosság és önzés felé viheti. A bántást, a sértést megbocsátani nem tudó magatartás bosszúállóvá teheti, s ennek gyümölcse a lelki békétlenség. Az emberen múlik, hogy mivé teszi magát, milyen értékekre tekint, milyen célokért küzd.

A végletek ura, az érzelmek tengerének Poseidonja, a teljes életet vágyó kísérletezõ, aki nem ismer megalkuvást, csak a fehéret vagy a feketét. A vizes jegy második lépcsõjére lépett Skorpió már nem retteg az érzelmektõl, inkább uralni, megismerni és végletesen kiismerni akarja, hogy az érzelmek segítségével, vagy azok legyõzésével eljuthasson a megújulás, a meggyógyulás, a tökéletes biztonság, azaz a teljesség kapujához.

Õ az érzelmek, a psziché kiváló ismerõje, kutatója, átalakítója,
gyógyítója. Ez a tudás és újabb ismeretek iránti vágy hajtja tetteiben,
kapcsolataiban, amiben kitartóan halad elõre, eltántoríthatatlanul.
Mondhatni más nem is érdekli igazán. S mindezért az ismeretért bármire hajlandó, akárkin keresztül gázol, ha kell, mert a cél a megszabadulás az érzelmek kínjaitól, a világi csapdától, amit oly jól ismer. Szinte mindenben az érzelmeken keresztül lát és láttat. Hûséges típus, s bár nem annyira sebezhetõ, mint „elõdje” a Rák, azonban õ sem sebezhetetlen. Viszont nagyon merész az, aki a Skorpióval kikezd, vagy felelõtlenül megbántja. Ugyanis nem azonnal válaszol a kihívásra, hanem akkor és a támadó azon pontján, ahol a legsebezhetõbb, és könyörtelen pontossággal. Nem felejt és minden sérelmét hosszútávon tárolja, kivárva a megfelelõ idõt. Ezért a Skorpiót nem ajánlatos megbántani…

Aki közel kerül hozzá, egy csodálatosan fogékony, érzékeny, segítõkész, kitartó, hûséges barátot, társat kap, akirõl másoknak is az a véleménye, hogy büszke, erélyes, karakteres, karizmatikus, lényeglátó, a dolgok mélyére hatoló, rettenthetetlen, titokzatos, titkokat kutató, totális, végletes és végleges valaki. Mások persze láthatják ezeknek az értékeknek a fonákját is, azaz feszült, harcos, önpusztító, szexorientált, ravasz, szélsõséges, szenvedélyes, titkolódzó, veszélyes alaknak tarthatják.

Egy biztos, egy Skorpióval nem unalmas az élet, különösen az ágyban
nem, bár okkult vagy pszichológiai értelemben is igen intenzív lelki
életet élhetünk vele. Felszínes dolgokra nem fogékony, egy idõ után
leperegnek róla a könnyedén megszerezhetõ értékek, érzelmek iránti
vágyak.
Mivel mindent szeret a legtökéletesebben kielemezni, megismerni, ezért olyan tájakat kedvel, ahol elmélyülhet a környezetében. Érdekes módon a városok, múzeumok, emberi alkotások nem annyira vonzzák,
legfeljebb, ha olyan emberi sorsokat, élethelyzeteket talál, amiket
elemezhet, tanulmányozhat. Sokkal inkább rajong a természetért, amit
imád egyedül felfedezni. Különösen imádja a vizes helyeket, hiszen
vizes jegy. Ezért gyógyfürdõk, tenger-, tó- és folyópartok, pláne
naplementével a gyengéi, s ha mindezt még esztétikus táj öleli körül,
akkor kenyérre lehet kenni.

---------------------------------------------------------------------------


Skorpió, Plútó

Lélek szimbóluma, bizalom, hatodik érzék, veszély, Aszcendens, intenzív, pszichológia, lélektan, gondolat, téma, ismeret, tudás, munka, másik ember, evolúciós asztrológia

Elõször is szeretném az összes Skorpiót megnyugtatni, általában ez az a jegy, amit leginkább félreért a hagyományos asztrológia.

A Skorpió, a Plútó, és a 8-dik ház:

A legmélyebb érzelmekkel függ össze, az érzelmi és pszichológiai
motivációk korrelációja. A házasság a teljes elkötelezettség (nem a 7-dik ház a házasság, a 7-dik ház a kapcsolatok háza, és nem a teljes
elkötelezettségé, ha az volna, akkor mindenkivel, akivel csak bármiféle
kapcsolatunk van házasságot, kötnénk. Intenzitás jellemzõ erre a
három szimbólumra, mégpedig sokkal mélyebb, mint ahogy azt általában értik. A Plútó egyébként a Lélek szimbóluma, és minden öntudatlan motiváció és kívánság, ami a lelkünkbõl, a mély tudattalanból irányít minket, azzal a Plútó korrelál. A másik fontos dolog ezzel a három szimbólummal, nemcsak érzelmi mélységet és intenzitást szimbolizál, hanem FÉLELMEKET is. Mivel a legfõbb bizalom is ezekben a jelképekben van, a bizalommal való visszaélés is. Tehát a Skorpió azért zárkózott, mert elmúlt életekben megtapasztalta, azt hogy milyen is az, amikor a lába alól a szõnyeg, hogy úgy mondjam ki lett húzva. Óriási csalódások és veszteségek a tudattalanban, és az ebbõl a tapasztalatból adódó bizalmatlanság, aminek az öntudatlan félelem a becsapódástól az oka.

Skorpió Aszcendens tipikusan olyan valaki, aki önkéntelenül állandóan
egy belsõ módon pszichológiailag mintegy vizsgálja a környezetét. Van egyfajta hatodik érzéke a veszélyre. Ez pontosan azért történik, mert a múlt tudattalan emlékei figyelmeztetik erre a veszélyre, és önkéntelen próbálja elkerülni a bizalmával való visszaélést ebben az életben. Egyúttal olyanfajta valakit jelent, aki egyáltalán nem felszínes, és sokkal inkább a dolgok mélysége érdekli, mint üres fecsegés például.

Az Aszcendens az, ahogyan önkéntelenül megnyilvánulunk. A Skorpió
Aszcendens ember nem tudja magáról, hogy õ intenzív. Csak mások
látják, érzékelik õt intenzívnek, és õ nem is érti hogy miért. Õ csak
olyan, amilyen természetes módon. Minden Aszcendens jegy így mûködik, önkéntelen, mindenféle szándék vagy gondolat nélkül vagyunk olyanok, amilyen a jegy az Aszcendensünkön.

A napról

A Nap nem a lélek (amint mondtam az a Plútó), a nap az a gyújtópont,
amiképpen az egész horoszkópban jelzett energiák megvalósulnak
egyfajta egységes módon. Ahogyan a nagyító összegyûjti a sugarakat
egy pontra, ugyanígy a nap jegy az, aminek a fókuszán át az az egész
komplex világ, ami mi vagyunk, az megnyilvánul kifelé a világ felé. Az
integritásunk funkciója. Ahogyan mindazt megvalósítjuk, kreatív módon a világ felé (kifelé áradó energia) kifejezzük. A Skorpióban lévõ bármely bolygó nem csak a nap, egy nagyon mély és önkéntelen pszichológiai hajlamot jelent, hogy ez hogy nyilvánul meg az természetesen, attól függ, hogy milyen az adott egyén tudatossági szintje. De ennek aranyában ez MINDIG OTT VAN. Egy Skorpió soha nem elégszik meg egy felszínes válasszal a maga területén.
Akarja látni a LÉNYEGET. A mélyére próbál hatolni annak, ami éppen
fontos a számára. Legyen az egy gondolat, egy téma, egy ismeret, egy
tudás, egy munka, vagy egy másik ember. Ha a Skorpió jegye vagy a
8-dik ház jelentõs a horoszkópunkban, az tipikusan korrelál egy olyan
valakihez, akinek a tekintete mélyebben néz belénk, mint megszoktuk. A lélek benne erõsen tükrözõdik, a szemen át, és a másik embernek
önkéntelen a lényegébe - a lelkébe néz. Ez nem tudatos, önkéntelen. Ez viszont más emberekben bizonytalanság érzetet, sõt félelmet is kelthet, mert nem szokták meg, hogy ilyen mélyen tekintsenek beléjük. A Skorpió-tekintet a lelket érinti meg, oda néz önkéntelen, vizsgálva vajon honnan jön a másik ember, mik a valódi motivációi a felszín mögött, vajon veszélyt jelent-e valami módon rám? Ez az, amiért sokan
félelmetesnek hiszik a Skorpiót. Minden csak akkor félelmetes, ha
alantas motiváció van mögötte. Ez nem attól függ természetesen, hogy
milyen jegyûek vagyunk, ez tudatos választás kérdése.

A Skorpióval hozható összefüggésbe a pszichológia tudománya
(lélektan!) és nem véletlenül. A Skorpiók született, spontán
pszichológusok A Skorpió, a Plútó és a 8-dik ház alapvetõ kérdése
MIÉRT? Vagyis a dolgok mögé nézés, a valódi okok, és okozatok feltárása vezérli. Remélem mindez, segít egy kicsit eloszlatni a félreértéseket?

---------------------------------------------------------------------------


Víz jegyként nem tudja elviselni a hûvösséget. Borzasztóan érzékeny. A közönyösség csupán álarc. Egyetlen Skorpió sem fogja kimondani a
tényt, hogy megbántották vagy elhanyagoltnak érzi magát. Telepátiával kell átalakítani õt. A változékony hangulatok, az érzelmek
hangsúlyozottsága, az erotikus kisugárzás és a szubjektivitás a Skorpió arcának jellegzetességei.
Ahhoz, hogy együtt tudjunk élni egy ilyen férfival, meg kell õt értenünk,
és ahhoz, hogy valóban megértsük, szeretni kell. És tisztelni: azt, amibõl össze van gyúrva, ami hajtja, amit a magánya jelent, amit érzéseinek mélysége okoz neki egy olyan társadalomban, amely megköveteli a férfiaktól, hogy közönyösek legyenek, amit az érzékenysége jelent egy olyan világban, amely nem értékeli. Ha nem tudjuk szeretni, akkor jobb, ha egyedül hagyjuk, akkor soha, soha nem fog megváltozni nekünk.
Csak egy Skorpió tudja megváltoztatni magát. Ha megkérik rá, akkor
nagyon valószínû, hogy az ellenkezõjét fogja tenni.
A Skorpió férfi nincs oda a harsányan független nõkért. Másrészt viszont tiszteli az erõt, és ha valaki tekintettel van büszkeségére, ami nem engedi, hogy bevallja tévedését vagy hogy csatát vesztett, akkor nem létezik nála odaadóbb szeretõ, együtt érzõ, belátó és gyengéd. Ha
megmutatjuk fájdalmunkat egy Skorpiónak, bármit képes megtenni
értünk. Ha arrogánsak vagyunk vele, felszínesen kezeljük, megtámadjuk, akkor nincs rá esély, hogy bármit is kapjunk tõle kellemetlenségeket kivéve.

És ne játszadozzunk vele. Ha egy Skorpió azt gondolja,hogy
kigúnyolják, a világ legnehezebb embereként tud viselkedni.
Büszkesége nem tûri a gúnyolódást. A féltékenysége pedig sosem fog
elmúlni. Ha a nõnek feltétlenül szüksége van másik kapcsolatra, akkor
legyen rendkívül okos és diszkrét. Különben pokoli idõszakra készülhet.
A Skorpió férfi roppant nehezen képes megbocsátani a megcsalást. Ez a legrosszabb dolog, amit vele tenni lehet. A legjobb, ha hiszünk benne és mellette vagyunk, amikor épp a világ nem ért meg engem fázison megy keresztül. A Skorpió kevés emberben bízik, mert kevesen bíznak benne.

Egy kis plussz - Tulajdonságok


Határozott és tevékeny, szereti az érdekes beszélgetéseket, az átgondolt eszmecserét. Az üres fecsegést nem tűri, inkább új gondolatokkal áll elő, hogy értelmes vita alakuljon ki. Ha valamilyen téma különösen érdekli, képes egészen rendkívüli megoldást találni.

Az új lehetőségeket gyorsan észreveszi, elképzeléseit energikusan, kitartóan véghezviszi. Sikerében általában biztos, ezért többnyire nem hallgat a tanácsokra, pedig igencsak bántja, ha kiderül, hogy mégis tévedett. Szívesen, türelmesen foglalkozik mások bajával, képes többféle szemszögből látni a problémákat. Nehéz helyzetekben is megőrzi tisztánlátását, józanságát és higgadtságát, és ilyenkor is határozottan cselekszik. Gyorsan és kitartóan teljesíti a vállalt feladatokat. Mindig hisz abban, amit csinál, és sem idejét, sem erejét nem fecsérli kilátástalan tervekre.

Annyi energiát használ el, hogy időnként vissza kell húzódnia, élve kedvteléseinek, élvezve az élet örömeit. Baráti körét gondosan választja meg, barátságai tartósak, barátaival hűséges és nagyvonalú. Ha azonban úgy érzi, hogy visszaéltek a bizalmával vagy megbántottak egy hozzá közel álló embert, gyorsan megharagszik és bosszút áll. Szerelmi életében szórakoztató és regényes, fontos kapcsolatait féltékenyen őrzi, és akit megszerzett magának, azt elszántan megtartja. Emellett született csábító: ha valakit meg akar szerezni magának, gondos tervet készít és a zsákmányt nem engedi ki markából.

A figyelmet és a gyöngédséget élvezi, de nem szívesen köti le magát, és gyakran keres új kapcsolatot még akkor is, ha ezzel fájdalmat okoz régi partnerének. Társa viselkedését gyanakvóan figyeli, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a szabad mozgásra. Ha igazán szerelmes, akkor rendkívül gyengéd, figyelmes és szeretetre méltó tud lenni, bár saját hibáit nehezen tárja fel. Ideális társa az lehet, aki nyugodt, otthonos környezetben megadja neki a meghitt, közös percek biztonságát.

Munkáját szereti önállóan végezni, mert nehezen viseli, ha korlátozzák. A legbonyolultabb helyzetet is gyorsan felméri, azután nyugodtan, fegyelmezetten megoldja a problémát. Kitűnően alkalmas a politikával, a törvényhozással, a vendéglátással vagy a reklámmal kapcsolatos foglalkozásokra, de lehet belőle kiváló vállalkozó, filozófus, pszichológus vagy asztrológus, régész is. Kitűnő szervező, ha szükséges, kész újabb szakmákat megtanulni.

Gondolkodása logikus, memóriája igen jó, ezért képes kifogástalanul végrehajtani feladatait. Az észlelt problémákra azonnal reagál, bátran és elszántan viselkedik, de ha eléri célját, rendszerint visszavonul, hogy rendezze gondolatait és kipihenje magát. Színe a piros, a hagyomány szerint ez a jó szerencse színe. A boldogságot, az erőt, a tervek sikerét és a család virágzását jelképezi. Kínában a piros a legnépszerűbb szín; a holdújév idején piros papírra írják az emberek jó kívánságaikat, amelyeket az ajtókra és a kapukra tűznek ki. A skorpió a dél-délkeleti irányhoz kötődik, a késő délelőtt óráihoz társul, amikor a Nap tetőpontjához közeledik az égen.


 9.7 - 4 votes 
Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 2414, Legújabb tagunk: kereri
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact